Till Redaktionen                                                                                     Kämpinge 2002-11-28

 
Exploateringsutgrävningar i Vellinge kommun

Efter att ha läst i kommunikén och i Vellinges översiktsplan 2000 om de många nya projekten i kommunen tänds en förhoppning om att arkeologiska utgrävningar kommer att ge oss mer information om bygdens historia.

Sannolikt döljer sig spännande spår från näsets historia under det planerade strandhotellet. Rester från Falsterbos medeltida bebyggelse bör ligga i närheten av kyrkan.

I boken “Söderslätts förhistoria” av Per Edvin Sköld står att läsa att “i Höllvikens innersta bukt har ett tiotal kroppsgravar påträffats.” Interroc som ska bygga kulturhuset Navet får kanske efter de arkeologiska förundersökningarna material till en första utställning.

När det gäller framtida planer på att bebygga åkermarken norr om kustvägen mellan Kämpinge och Fredshög (se kartan: utredningsområde för bebyggelse) finns stora förutsättningar att stöta på fornfynd.Vid kustvägen där gammelgården legat grävde man 1910 fram 17 gravar ur 8 små högar från yngre bronsåldern.
Vid Fredshög har man också gjort ett större bronsåldersfynd. Depåfyndet som är det största i regionen innehöll bl.a. holkyxor, svärd, spjut, armringar, fibuler, en halsring och många fragment av bronsföremål.

I en gammal kommunal skrift med rubriken “Liten historik över Vellinge kommun” återges i en skröna att en fingerring lindad runt en prinsessas finger kom i dagen då en ask blåste omkull på 1850-talet. Var ringen finns idag vet man inte, men att man funnit en stor guldsskatt i Maglarps socken på andra sidan kommungränsen finns dokumenterat. Den innehöll 7 föremål som tillsammans vägde 334,76 gr. På Kämpinge bys ägor har man funnit en medeltida silverskatt och på Kämpingestranden en romersk solidus av äkta guld. (av sold, betalning till krigare). - Se de många R - markeringarna på kartan -

Gad Rausing, som var en framstående arkeolog med stort intresse för Falsterbonäset, ansåg att de nu kulverterade våtmarkerna bakom litorinavallen (som kustvägen är byggd på), en gång utgjorde en lagun som sträckte sig från Östersjön in mot Kämpinge. Om hans teorier stämmer kanske man kan finna väl bevarade lämningar i mossarna som enl. Skånska rekognosceringskartan 1812-20 (bif) legat just där man planerar att bygga.

Bortsätt från de äldsta delarna av stenspärren vid Foteviken och Kämpinge vall saknas fasta fornlämningar från 800-1050 i området kring falsterbohalvöns bas. Området är annars mycket fornlämningsrikt med lämningar dokumenterade från alla de förhistoriska perioderna såväl som från medeltid. Från tiden 500-900 finns dock endast enstaka lösfynd. Det vore intressant och spännande om Vellinge kommun som ingår i stiftelsen som driver vikingareservatet och Foteviksmuseet kan ge oss belägg också från vikingatiden.

En boplats, handelsplats eller ett gravfält från vikingatid hade kunnat ge både vikingareservatet och Kämpinge vall bättre förankring i historien.

Med vänlig hälsning


Leif Brost
S. Mariav. 4 23635 Höllviken

Bif. kartor från översiktsplanen, länsstyrelsens kulturminnesprogram 1982 och Skånska rekognosceringskartan.

Kopior till press.